Camerabewaking

Camerabewaking

Bedrijven, scholen, ziekenhuizen, steden en gemeenten doen steeds vaker beroep op camerabewaking om de veiligheid van de medewerkers, bezoekers, patiënten en burgers te verhogen en schade aan gebouwen en goederen te voorkomen. In stedelijke omgevingen heeft camerabewaking als belangrijk extra doel dat het ook vroegtijdig signalen moet geven aan de Politie. Een camerabewakingsoplossing in stadsgebied moet dan ook de nodige ondersteuning op het werkterrein bieden tijdens incidenten en/of evenementen. Daarnaast dient een beheersysteem ontworpen te worden zodat de beelden op een snelle, gebruiksvriendelijke en efficiënte manier kunnen geconsulteerd en geïnventariseerd worden.

FENSE bestudeert de plaatselijke situatie grondig om, na overleg met de klant, in staat te zijn om o.a.:

 • de site(s) op te delen in zones van verschillend beveiligingsniveau;
 • het juiste spectrum van de “te beveiligingen” area’s te definiëren;
 • een optimale inplanting van de camera’s en de communicatieapparatuur te bepalen;
 • het juiste advies te verlenen voor de toegepaste camera’s (vaste, Dome, mobiel, vandaalbestendigheid, weerbestendigheid, onderhoud, e.d.);
 • de juiste cameratechnologie te bepalen in functie van de gemeten lichtsterkte ter plaatse;
 • de geschikte software voor beeldanalyse te bepalen (bvb;personen detectie, nummerplaatherkenning, geluidsbehandeling, sturingen op afstand, … e.d.)
 • de juiste videotransmissie-technologie uit te werken (Fiber; netwerk, zichtverbinding, ….;
 • de bediening en visualisatie van de bestaande controlekamer te optimaliseren, en dit rekening houdend met eventuele uitbreidingen in de toekomst.

Studie en ontwerp in een stedelijke omgeving

Voor stedelijke omgevingen dienen kritische zones bepaald te worden die door het plaatselijke Politiekorps als prioritair beschouwd worden zoals uitgangsbuurten, shoppingcentra, plaatsen waar vaak evenementen plaatsvinden, etc. FENSE maakt een inventaris op van de bestaande infrastructuur, bepaalt de zones met verschillend beveiligingsniveau, alsook de nieuwe locatie (afhankelijk van het beveiligingsniveau), bepaalt het juiste spectrum van de te beveiligen gebieden en definieert factoren die het risico eventueel verhogen. FENSE levert een gedetailleerd rapport met de objecten en doelstellingen van beveiliging; het bevat een gedetailleerd visualisatieplan van de camera’s met inplanting. We kunnen ook, indien nodig, meetings en workshops organiseren.

Onderzoek & advies

Wij onderzoeken de bedrijfsterreinen, stads- of gemeenteomgevingen, de gebruikers en de verkeersstromen om zicht te krijgen op de plaatsen waar camera’s moeten geïnstalleerd worden om een optimale controle en veiligheid te verkrijgen. Wij geven advies over het aantal en soort camera’s die nodig zijn om de doelstellingen (gezichtsherkenning, nummerplaatherkenning, geluidsbehandeling, sturingen op afstand) te bereiken.

Wij geven advies om de bediening en visualisatie van de bestaande controlekamer te optimaliseren, rekening houdend met eventuele uitbreidingen in de toekomst.

Onderzoek en advies in een stedelijke omgeving

In stedelijke gebieden doen we uitgebreid onderzoek naar de toepassingsgebieden voor ANPR-camera’s, voor verplaatsbare (mobiele) bewakingscamera’s en voor drones. Ook voeren we een technische screening van het bestaande/toekomstige cameranetwerk om de meest flexibele opstelling van het draadloze netwerk te bepalen.

 

Het onderzoek naar ANPR-camera’s heeft tot doel om het aantal vluchtroutes te bepalen die door de plaatselijke politiezone als prioritair beschouwd worden. Onze aanpak is als volgt: wij analyseren de mogelijke vluchtwegen waar nummerplaatherkenning dient te worden toegepast en onderzoeken de implementatie- en communicatiemogelijkheden. Dit resulteert in een implantingsrapport waarin het resultaat van het onderzoek gepresenteerd wordt, de prioriteiten en het stappenplan naar implementatie gepland staan, de mogelijke locaties van implanting aangegeven worden en eventuele samenwerkingen met andere politiezones met een ANPR-netwerk aangegeven worden.

 

Het onderzoek naar de toepassing van verplaatsbare (mobiele) bewakingscamera’s bestudeert op welke locaties en wanneer verplaatsbare bewakingscamera’s ingezet kunnen worden. Indien gewenst, verzorgt FENSE de nodige workshops om de juiste applicatie te kunnen bepalen. Onze analyse leidt tot een voorstel op niveau van schetsontwerp.

 

FENSE onderzoekt samen met de klant op welke manier de toepassing van drones een meerwaarde kan zijn. Onze analyse leidt tot een rapport met duidelijke standpunten over het nut van drones voor speciale doeleinden.

 

Ondersteuning bij opstellen lastenboek en aanbestedingsdossier

Op basis van het weerhouden voorontwerp stellen we het volledige lastenboek samen en vullen wij het globale technische en administratieve dossier aan met de nodige implementatietekeningen, meetstaat en inschrijvingsdocumenten. Hierbij worden deze installaties beschreven die de onderstellingen waarvan men tijdens het voorontwerp is uitgegaan, zowel technisch als functioneel kunnen waarmaken.

Evaluatie van de aanbiedingen

Wij staan de opdrachtgever bij, bij de evaluatie van de ontvangen aanbiedingen. Na toewijzing van de opdracht volgen wij, op expliciete vraag van de opdrachtgever, de werken op die betrekking hebben op de camera-installatie tot aan de oplevering. Wij werken intens samen met de klant en eventuele overige partners gedurende de volledige looptijd van het project en brengen op gepaste wijze verslag uit van de werken.

Wij geven advies om de bediening en visualisatie van de bestaande controlekamer te optimaliseren, rekening houdend met eventuele uitbreidingen in de toekomst.

FENSE:

 • volgt op expliciete vraag van de opdrachtgever de werken die betrekking hebben op alle werken met betrekking tot de camera installatie.
 • verzorgt de coördinatie van alle werken of controleert alle elementen die betrekking hebben op de camera installatie;
 • controleert de vorderingsstaten die door de aannemers die voor de camera-installatie werken, worden ingediend;
 • controleert de ingediende technische fiches;
 • is op afroep beschikbaar voor een wekelijkse werfvergadering;
 • volgt de uitvoeringsplanning op.

FENSE controleert de indienststelling en levert de opdrachtgever een gemotiveerd rapport om al dan niet over te gaan tot de voorlopige aanvaarding.

Wat brengt u in gevaar?

Wij helpen u graag uw risico’s in kaart brengen.