Brandbeveiliging

“Krijg inzicht in mogelijke brandrisico’s met een betrouwbare analyse van uw brandveiligheids- en evacuatieroutes.”

Brandbeveliging

Brandbeveiliging is een van de prioriteiten voor ieder modern bedrijf. Een brand kan zowel op economisch, financieel als menselijk vlak uitdraaien op een drama. Het is daarom in het belang van ieder bedrijf/organisatie om zich zo goed mogelijk in te dekken tegen brandrisico’s door preventieve maatregelen te nemen en een adequaat actieplan op te stellen in geval van brand.

Door de uitvoering van een risicoanalyse brandveiligheid worden de mogelijke brandrisico’s in de gebouwen geïnventariseerd en inzichtelijk gemaakt. Daarnaast geeft een analyse van die brandrisico’s inzicht in de organisatorische en/of technische maatregelen die getroffen kunnen/moeten worden om de risico’s tot een acceptabel niveau te beperken. Uiteraard gebeurt dit telkens in het bijzijn van de brandweer of de verantwoordelijke van de brandweer commendant.  Alle voorstudies aangaande brandveiligheid worden gedaan volgens de hantering van de brandnorm NBN S 21-100 (deel 1 en deel 2)

Via een rondgang door het bedrijf worden alle risico’s op brand en de mogelijke schade in kaart gebracht. Tevens worden de bestaande documenten en procedures bestudeerd. We bekijken de elektronische detectie en alarmering, onderzoeken de mogelijke verhogende brandlast en de constructieve elementen in functie van type gebouw, de manuele en automatische blusinstallaties, de rook- en warmteafvoer (RWA), de vluchtwegen, noodtrappen en noodverlichting en de organisatie en procedures bij een brandmelding.

Onderstaande elementen worden in detail bestudeerd:

 • normen en reglementen;
 • systeemarchitectuur;
 • brandcentrale;

En nog veel meer

 • sturingen;
 • liften;
 • koepels;
 • HVAC;
 • GAS-toevoer;
 • Brandweerpaneel:
 • communicatie met:
 • Overkoepelend systeem;
 • Controle kamer;
 • toegangscontrole;
 • detectoren;
 • signalering;
 • Noodverlichting;
 • Waarschuwing/Evacuatie (gebruik van audio evacuatie-systeem volgens de norm EN 54);
 • bedieningseenheden;
 • installatievereisten BOSEC etc…;

Deze installaties en technische elementen worden gespecifieerd en op bouwplannen ingetekend.

Op basis van die verzamelde informatie stellen we een lijst op van de verschillende brandrisico’s waarbij voor de onacceptabele brandrisico’s mogelijke oplossingen geformuleerd worden om brand te voorkomen of om de schade zoveel mogelijk te beperken. Er wordt nagegaan welke middelen voorzien moeten worden op de verschillende locaties. Tevens kijken we welke types detectie (warmte-, rookontwikkeling) en brandcentrale in deze omgeving het meest geschikt zijn, welke evacuatiewegen er zijn en waar moet bijgestuurd worden.

Naast de aanwezigheid van de nodige en voldoende evacuatiewegen zal gepeild worden naar procedures en communicatiemiddelen betreffende:

  • informatieverspreiding;
  • alarmering;
  • evacuatieplannen;
  • nooduitgangen, vluchtwegen;
  • interventie bij brand of andere calamiteiten.

Dit onderzoek zal gebeuren op basis van de geldende wettelijke normen, namelijk de basisnorm voor preventie van brand en evacuatie waaraan nieuwe gebouwen moeten voldoen (KB van 12.07.2012), het Algemeen Reglement voor de Arbeidsbescherming en de Wet betreffende het Welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk.


Eveneens dient de link met de beveiliging bestudeerd te worden in verband met de detectie van ‘vrijgegeven’ vluchtwegen en het potentieel risico bij een (opzettelijke) valse brandalarmering.
Het herstel na een alarm of reëel incident in het geheel van de (brand)beveiliging wordt in de studie mee opgenomen.

 • FENSE:
  • volgt op expliciete vraag van de opdrachtgever de werken die betrekking hebben op alle brandbeveiligingsmaatregelen op. Dit geldt dus zowel voor de fysische als de elektronische maatregelen;
  • verzorgt de coördinatie van alle werken of controleert alle elementen die betrekking hebben op de brandbeveiligingsmaatregelen;
  • controleert de vorderingsstaten die door de aannemers die aan de brandbeveiligingsinstallatie werken, worden ingediend;
  • controleert de ingediende technische fiches;
  • is op afroep beschikbaar voor een wekelijkse werfvergadering;
  • volgt de uitvoeringsplanning op.
  • Fense controleert de indienststelling en levert de opdrachtgever een gemotiveerd rapport om al dan niet over te gaan tot de voorlopige aanvaarding.
  • laat het brandsysteem keuren door brandweer en onafhankelijke keuringsinstanties volgens norm of goede werking.
  • Indien noodzakelijk zal Fense een lijst opstellen van eventuele bijkomende testen, noodzakelijk voor het bekomen van deze voorlopige aanvaarding.
  • Alles wordt in een volledig dossier overgemaakt naar de opdrachtgever.

Wat brengt u in gevaar?

Wij helpen u graag uw risico’s in kaart brengen.